Nasze projekty w Budżecie Obywatelskim Radomia 2023

Dziękujemy za oddane głosy! Teraz czekamy na ogłoszenie wyników!

135: Magiczna Moc Filmu – program wychowawczo-edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia prowadzone w formie zabaw edukacyjnych i prelekcji połączonych tematycznie z wyświetlanymi filmami. Poruszane podczas spotkań zagadnienia dotyczą najważniejszych spraw współczesnego świata podanych w przystępnej i atrakcyjnej dla dzieci formie.

Uczestniczące dzieci podczas zajęć rozwijają kreatywność i umiejętność współpracy poprzez twórcze wykonywanie zadań tematycznie związanych z nazwą programu, tematyką spotkania i filmu.

Filmy nawiązujące do omawianych podczas spotkań zagadnień należą do klasyki polskiej i zagranicznej kinematografii, a ich tematyka dotyczy wartości takich jak: rodzina, przyjaźń, życzliwość, uważność, rozsądek, nauka, przyroda, sport, pasja, emocje itp.

Zajęcia odbywają się w Sali Kinowej przy ul. Kościuszki 7, w budynku Zespołu Szkół Budowlanych, w zaproponowanych terminach i godzinach uzgodnionych z uczestnikami. Dzieci zgłoszone przez dorosłych uczestniczą razem z opiekunami. W jednym spotkaniu (75-90 minut) bierze udział od 10 do 30 osób. Realizacja programu składającego się z około 20 spotkań, trwa od stycznia do listopada 2023 roku. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych edukatorów filmowych i pedagogów.

Cele projektu to: wzmacnianie rodzin w wychowaniu dzieci i budowaniu międzypokoleniowych relacji, poszerzanie wiedzy dzieci z różnych dziedzin życia, kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci, uwrażliwianie na kulturę, sztukę i środowisko, upowszechnienie znajomości wartościowych polskich i zagranicznych filmów dla dzieci, wspieranie w kształtowaniu pozytywnych postaw.

136: Nakręceni – program wychowawczo-edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych

Cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, podczas których filmy stają się punktem wyjścia do rozmowy, mającej przyczynić się do pozytywnych zmian w sferze świadomości. Ma na celu uwrażliwienie na kwestie otaczającego świata, lepsze zrozumienie swoich zachowań, wgląd w siebie. Prezentowane filmy pobudzają do refleksji nad sobą, nad swoimi zachowaniami i rekreacjami, a twórcze wykonywanie zadań podczas warsztatów rozwija kreatywność i umiejętność współpracy.

Zajęcia składają się z dwóch części. Są to: warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorów filmowych i pedagogów (90 minut) oraz projekcje wyselekcjonowanych dzieł polskiej i światowej kinematografii (90-120 minut) nawiązujących w sposób bezpośredni lub metaforyczny do wybranego zagadnienia, np.: przywiązanie do telefonów komórkowych, kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich, prawa dzieci i młodzieży, rozwijanie empatii i uważności na innych, gdzie szukać wsparcia i jak rozmawiać z innymi, by pomóc itp.

Udział w zajęciach niesie w sobie wiedze, dostarcza inspiracji, daje gotowe rozwiązania lub pokazuje kierunek, w którym powinni zmierzać młodzi ludzie, jeśli chcą nauczyć się rozróżniać prawdę od fałszu, rozwijać kompetencje społeczne i medialne, poznać zasady udziału w społeczności – zarówno online, jak offline.

Program realizowany jest od stycznia do grudnia 2023 roku w Sali Kinowej przy ul. Kościuszki 7, w budynku Zespołu Szkół Budowlanych, według uzgodnionego harmonogramu. Obejmuje przeprowadzenie około 20 warsztatów (90 minuta) oraz wyświetlanie filmu przy każdych zajęciach (90-120 minut). W każdym z warsztatów uczestnicy od 10 do 30 osób.

137: Widzę, rozmawiam, rozumiem (Wrr…) – program wychowawczo-edukacyjny dla uczniów szkół branżowych i techników

Seria warsztatów połączonych z filmami dotykającymi problemów współczesnej młodzieży i najważniejszych obszarów pracy wychowawczej. Udział w programie wzmacnia działania profilaktyczne, wspiera rozwój i kształtowanie postaw, uczy respektowania norm społecznych, wpływa na poczucie własnej wartości oraz podwyższenie kompetencji medialnych, zapobiega wykluczeniu społecznemu. Uwzględnia szkolną podstawę programową.

Młodzież podczas zajęć rozwija kreatywność i umiejętność współpracy poprzez twórcze wykonywanie zadań tematycznych związanych z nazwą programu, tematyką spotkania i filmu.

Zajęcia składają się z dwóch części. Są to: warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorów filmowych i pedagogów (90 minut) oraz projekcje wyselekcjonowanych dział polskiej i światowej kinematografii (90-120 minut) nawiązujących w sposób bezpośredni lub metaforyczny do wybranego zagadnienia, np.: planowanie przyszłości, wpływ internetu na relacje, człowiek wobec zła, problemy dojrzewania, empatia, uzależnienia, niepełnosprawność itp.

Spotkania odbywają się w Sali Kinowej przy ul. Kościuszki 7, w budynku Zespołu Szkół Budowlanych od stycznia do listopada 2023 roku według uzgodnionego harmonogramu. W każdym z około 20 warsztatów uczestniczy od 10 do 30 osób.

89: Kadry z klasą – Warsztaty filmowe dla młodzieży zakończone miejskim konkursem.

Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych w Radomiu, pokazywanie dobrych praktyk korzystania z multimediów przez młodzież oraz uwrażliwienie młodych osób na zagadnienia obywatelskości i tolerancji. Kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej i tolerancyjnej.

W ramach projektu „Kadry z klasą” nauczyciele i animatorzy kultury z Radomia, którzy pasjonują się filmem, przez 3 miesiące będą odwiedzać klasy szkół ponadpodstawowych by uczyć jak w prosty sposób zrealizować za pomocą telefonu wartościowy projekt multimedialny. Finał odbędzie się w jednej z radomskich sal kinowych w ramach Konkursu Filmowego o nazwie „MovieMy: Stop dzban!” Wydarzenie będzie mieć formułę otwartą i zostanie skierowane do wszystkich osób z Radomia i okolic. Filmy oceni profesjonalne jury. Najlepsze produkcje zostaną nagrodzone i upowszechnione w sieci oraz lokalnych kanałach medialnych.  

Zobacz, jak przedszkolaki i uczniowie biorą udział w naszych warsztatach